Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Erasmus+ Tenerifē

Mums, trim Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem- Jānim Šāvējam, Maijai Apsītei, Laimai Upmalei bija iespēja papildināt zināšanas projekta Erasmus+ ietvaros Tenerifē kursos “Jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā”.
Brauciena mērķis bija skolotāju profesionālā pilnveide ar mērķi uzlabot IKT lietojumu un mēdijpratību skolā, uzlabot svešvalodu zināšanas, apgūt jaunas prasmes.
Kopā ar pedagogiem no Lietuvas, Rumānijas, Maķedonijas un Dānijas apguvām mobilo aplikāciju lietošanu mācību materiālu veidošanai un skolēnu patstāvīgā darba prezentēšanai. Iepazināmies ar Weebly- platformu mājas lapu veidošanai. Darbojāmies ar tiešsaistes rīkiem interaktīvu aptauju un testu veidošanai, tīmekļa rīkiem e- apmācības veidošanai.
No nodarbībām brīvajā laikā iepazinām salas ģeogrāfiju, arhitektūru. Neaizmirstams brauciens uz vulkāna Teide ( 3718) virsotni, kad liekas, esi nokļuvis pašā pasaules malā. Visapkārt akmens bluķi, saule un vējš, bet mākoņi tālu lejā...
Mūsu acij neaptveramas likās arī melnās pludmales smiltis- kā tādās var celt smilšu pilis?
Iespaidīgs ir Eiropas lielākais zooloģiskais dārzs ne tikai ar dzīvnieku daudzveidību, bet arī ar iekārtojumu un izglītojošajām programmām gan zooloģijā, gan ekoloģijā.
Katrs šāds brauciens ir starptautiska pieredzes apmaiņa par mācību procesa organizāciju, problēmām un risinājumu meklēšanu. Iepazīta citu tautu kultūra un tradīcijas. Tā ir arī iespēja pārliecināties par to, ka daudzas lietas pie mums ir ļoti augstā līmenī- piemēram interneta pieejamība un ātrums.
No projekta brauciena atgriezāmies guvuši noderīgu pieredzi darbā komandā, atraduši kolēģus turpmākai starptautiskais sadarbībai.

Mācīsimies mācīt 21.gs. skolā

Izglītības sistēmā ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas – to dzirdam arvien biežāk izglītības iestādēs, konferencēs un medijos. Arī Jaunpiebalgas vidusskola ir pārmaiņu priekšā, lai mainītu līdzšinējo apmācības sistēmu pārejot uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Laimīgā kārtā skolotāji ir tie cilvēki, kuri vienmēr ir gatavi mācīties, pilnveidoties un meklēt jaunus risinājumus, bet kas ir tie instrumenti, kuri varētu palīdzēt jebkuram pedagogam paaugstināt mācību procesa efektivitāti? Mūsuprāt tie ir:
1. Atbilstošas mācību metodes un pieejas, lai skolēni sekmīgi spētu apgūt 21. gadsimtam nepieciešamās prasmes
2. Svešvalodas
3. IKT pielietojums un medijpratība
Līdz ar to šī projekta mērķis ir izglītot skolotājus jaunas metodes-CLIL apgūšanā, uzlabot IKT lietojumu un medijpratību skolā, pilnveidot svešvalodu zināšanas, apgūt jaunas prasmes. Pateicoties šim projektam skolotāji mācītos veidot sadarbību starpdisciplināra mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, dažādu pedagoģisko pieeju un iespēju izmantošanā, nodrošinot skolēnu personības attīstību.
Lai īstenotu CLIL, ir jārunā svešvalodā. Tādēļ ir nepieciešams, lai skolā būtu pietiekami daudz darbinieku ar labām valodu prasmēm. Piemeklētie kursi vienlaikus ļaus uzlabot angļu valodas zināšanas to dalībniekiem. IKT zināšanas un CLIL paver plašas iespējas izmantot un adaptēt internetā pieejamus mācību resursus, kas, savukārt, vēl vairāk bagātina mācību procesu, ja skolēni var papildus lietot planšetdatorus vai viedtelefonus. Mēs paļaujamies uz citu valstu zināšanām un pieredzi.
Saistībā ar šo skola ir piemeklējusi kursus "Teaching in a 21 century school", "Teaching English-Motivating Learners and Preparing for CLIL", kā arī "Integrating ICT and new technologies into teaching and education". Šie kursi ļaus skolotājiem:
-Saprast un atpazīt, kas īsti ir 21. gadsimta prasmes, mācīs skolotājiem sadarbības plānošanu, apgūt tādu prasmju pamatus kā medijapratība, pašvadība, kritiskā domāšana, sociālā prasmes, līderība u.c.
-iespēju izzināt CLIL pieejas pamatprincipus un pilnveidot prasmes īstenot satura un valodas integrētas mācības atbilstoši skolēnu vajadzībām, valsts izglītības standartam un skolas izglītības programmai;
-palielināt skolas kapacitāti, veikt izmaiņas attiecībā uz modernizāciju un starptautisko sadarbību
-uzlabot mācīšanu un mācīšanos, un veicināt ES plašu valodu daudzveidību un starpkultūru izpratni
- pilnveidot prasmes starpdisciplināra mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, dažādu pedagoģisko un iespēju izmantošanā, nodrošinot bērna personības attīstību.
-IKT plašākā pielietojumā. Ne tikai izmatojot atsevišķus rīkus, kā līdz šim, bet arī mācoties darboties interneta vidē un izmantot tās plašās iespējas.
-nodrošināt labāku skolotāju darba kvalitāti
-paaugstināt motivāciju un prieku par skolotāju ikdienas darbu
-paaugstināt profesionālās un karjeras attīstības iespējas
-uzlabot dalībnieku svešvalodu zināšanas
-sekot Eiropas un starptautiskajiem projektiem
-profesionāli atbalstīt tos, kuri strādā izglītībā ar domu, lai ar inovāciju palīdzību uzlabotu mācīšanas kvalitāti visā Eiropā
programmu saturs orientēts uz interaktīviem mācību uzdevumiem un refleksiju, patstāvīgo darbu, skolotāju pieredzes apzināšanu un konceptualizēšanu, kā arī iespēju pilnveidot savas valodu un IKT kompetences. Tieši šī satura apgūšana ļaus īstenot nospraustos mērķus- interaktīvāks un motivējošāks, uz 21. gadsimtam nepieciešamo prasmju apmācībai veidots mācību process, kas, kā ceram cels skolas piedāvātā mācību procesa kvalitāti.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.