Jaunpiebalgas

vidusskola

DEŽŪRĒ: 11. klase sk. Z. Althabere, sk. L. Lorence

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Jānis Šāvējs
Ceturtdiena – Ieva Ciekurzne
Piektdiena – Ieva Ciekurzne

13.09. plks. 8.30 INFORMATĪVĀ SANĀKSME SKOLOTĀJIEM\
14.09. Izglītības iestāžu vadītāju seminārs – A. Ratiņš
14.09. Ekskursijā 9. klase- sk. I. Ciekurzne
15.09. Ekskursijā 11. klase – sk. Z. Althabere
16.09. Sanāksme svešvalodu skolotājiem – V. Zariņa – Romanova, G. Kundrate, I. Balode

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Mācību priekšmetu programmu apstiprināšana
MK darba plāni 2021./2022. mg.
Pulciņu, fakultatīvu nodarbību iesniegumi.
Epidemioloģisko prasību ievērošana.
Drošības instruktāžu veikšana.
Pienākumu sadale klasē.
Covid -19 kārtību iepazīstināšana un parakstīšana.
Apliecinājumu par testēšanas piekrišanu parakstīšana.