Jaunpiebalgas

vidusskola

09.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
10.05. 10.00 Direktoru seminārs – A. Ratiņš

10.05. 15.30 ERASMUS+ Polijas grupas sanāksme – V. Zariņa – Romanova

12.05. 11.00-17.00 NEBŪS ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA
12.05. 5.-6. KL. Ekskursija uz ZAAO Daibes poligonu.- L. Lorence, V. Johansone, L. Legzdiņa
12.05. Jauniešu radošais mākslu simpozijs “ Sirdsvārdi Latvijai” Kuldīgā Sk. J. Glāzere , Ēriks Ralfs Blaubergs 12. kl.
12.05. Seminārs Angļu val. skolotājiem – V. Zariņa –Romanova, G, Kundrate
12.05. Seminārs skolu medmāsām – O. Ivaņina
13.05. 13.10 PĒDĒJAIS ZVANS 9. KLASEI UN 12. KLASEI – SK. D. Rubene, I. Ciekurzne. Z. Althabere, I. Elksne

 

TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU ASTRONOMISKO STUNDU)-DEZINFEKCIJA
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
EDURIO aptauju aizpildīšana,gatavojot jauno skolas pašnovērtējuma ziņojumu.
Gatavošanās pēdējam zvanam
Skolas attīstības plāna aktualizēšana.
Metodiskais darbs – mācību darba prioritāšu izvirzīšana 2022./2023. m. g.
Mācību stundas kvalitāte un efektivitāte .
Klašu vecāku sapulču organizēšana.