Jaunpiebalgas

vidusskola


DEŽŪRĒ: 11. klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā: Iveta Bērziņa, Rudīte Jaksta, Daiga Rubene
Ceturtdienā: Jolanta Glāzere, Aija Ķīķere, Maija Apsīte, Viktors Černoglazovs
Piektdienā: Ineta Elksne, Sarmīte Vlodare, Baiba Kalniņa –Eglīte, Ineta Balode
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena- Ieva Ciekurzne
Trešdiena– Arnis Ratiņš
Ceturtdiena – Inese Vīķele
Piektdiena – Ieva Ciekurzne

19.09. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
19.09. 12.00-16.00 Cēsu Bērzaines pamatskola –attīstības centrs –kursi direktoru vietniekiem izglītības jomā. – I. Ciekurzne, E. Rutka
21.09. Skolas pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšana Cēsu pašvaldības izglītības pārvaldē. – A. Ratiņš
22.09. 10.00-11.00 Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldē saruna par skolas pašnovērtējuma ziņojumu. – A. Ratiņš
16.09.-26.09. Erasmus+ projekts Horvātijā – sk. G. Kundrate, V. Zariņa – Romanova
22.09. Ārstu profilaktiskā pārbaude klasēm. – O. Ivaņina, Klašu audzinātāji.

 

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Kvalitatīva mācību stunda – savstarpējā vērošana.
Metodisko jomu darba plāni.
Iekšējo kārtības noteikumu izstrāde, pilnveidošana.
Pasāku datumu un darba plāna iesniegšana.
Iekšējās kontroles darba plāns.
Tarifikāciju sagatavošana.
Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana par 2021./2022. m. g.