Jaunpiebalgas

vidusskola

22.05. Rīta sarunas –A. Ratiņš
24.05. 10.00-13.05 CE Angļu valodā 9. klasei rakstu daļa – sporta zāle- D.vad. Ineta Balode, novērotāja: Ilze Prūse -(Vecpiebalgas pamatskola)
24.05.10.00-13.05 CE Angļu valodā 9. klasei rakstu daļa – 113. kab.- D.vad. Jolanta Glāzere, novērotāja: Marina Grīnberga –( Vecpiebalgas vidusskola)
25.05. 9.00 CE Angļu valodā –mutvārdu daļa -113. kab. Intervē : Velga Zariņa–Romanova, vērtē : Gunita Kundrate
25.05. 7.klases mācību ekskursija – L. Legzdiņa
26.05. Zēnu koru salidojums Cēsīs – M. Vīksna
26.05. Rīga projekta “Biznesa pasakas noslēgums, apbalvošana”- Sofija Johansone-6.kl., Laura Pēkone 8.kl. – sk. V. Kļaviņa
26.05. 18.00 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Valsts pārbaudes darbu norise.
Darbs metodiskajās grupās.
Nākamā mācību gada slodžu plānošana

Darbs ar izglītojamajiem ,kuriem ir mācīšanās traucējumi.
Informatīva materiāla sagatavošana par Jaunpiebalgas vidusskolu
Efektīvas mācību stundas kompetenču pieejas īstenošana mācību stundās.