Jaunpiebalgas

vidusskola

29.05. Rīta sarunas –A. Ratiņš
29.05. 10.00-15.00 CE Latviešu valodā 9. klasei –sporta zāle- D. vad. sk.Velga Zariņa –Romanova, Novērotāja: Sabīne Grīnberga Jaunpiebalgas MMS. 113. kab. –D. Vad. sk. Iveta Bērziņa , Novērotāja: Iveta Ērgle –Vecpiebalgas vidusskola
29.05. Nodarbības – Traumatisma profilakse- O. Ivaņina, priekšmetu skolotāji
29.05. Vieglatlētikas sacensības – Vecpiebalgas vsk. – sk. S. Vlodare
29.05. Mācību ekskursija 10. klasei uz Gulbenes novadu- I. Ciekurzne
29.05. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde – Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji
30.05. Sporta diena 5.-8. kl., 10.-11. kl. – S. Vlodare, I. Liģere, skolotāji
31.05. 9.00 Pēdējā skolas diena –aktu zālē- I. Ciekurzne, A. Ratiņš, Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

01.06. CE Matemātikā 12. klasei –aktu zāle –D. vad. sk. A. Ķīķere, Novērotāja: Inga Eihentāle Jaunpiebalgas MMS

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Valsts pārbaudes darbu norise.
Darbs metodiskajās grupās.
Nākamā mācību gada slodžu plānošana

Darbs ar izglītojamajiem ,kuriem ir mācīšanās traucējumi.
Informatīva materiāla sagatavošana par Jaunpiebalgas vidusskolu
Efektīvas mācību stundas kompetenču pieejas īstenošana mācību stundās.