Jaunpiebalgas

vidusskola

12.02. 8.25 Rīta sarunas – NENOTIEK

13.02. Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku seminārs Bērzaines pamatskolā- A. Ratiņš, R. Jaksta, E. Rutka
13.02. Rīgā Biznesa pasaku noslēguma pasākums – V. Kļaviņa
11.02.-16.02. Erasmus + projekta vizīte Ungārijā – V. Zariņa -Romanova, I. Ciekurzne, I. Vīķele
14.02. Valentīndienas pasākums K/N – Bērnu jauniešu centrs
15.02. NBS lekcija 10.-12. klasēm 12.10 - I. Elksne

IEKŠĒJĀ KONTROLE:

Atbalsta pasākumu aktualizēšana izglītojamajiem, kuriem tie nepieciešami

Darbs pie projekta dabaszinību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un modernizācijai

Mācību stundu savstarpējā vērošana

Projekta “Neklusē” aktivitāšu plānošana, realizēšana
Iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana