Jaunpiebalgas

vidusskola

Aktivitāšu plānojums caurvijas
Sadarbība un līdzdalība un gada mērķa realizācijas ietvaros.
2017./2018.m.g. gada mērķis


Pirmsskolā - Pirmsskolas bērnu pasaule skaņās un burtos

Sākumskolā - Skolēni popularizē lasīšanu.

Pamatskola - 2017./2018.m.g. beigās visi 7.klases skolēni lasa ar izpratni, spēj analizēt un pielietot informāciju.

Vidusskola - VIDUSSKOLAS BEIGĀS KATRS SKOLĒNS IR IZSTRĀDĀJIS UN PREZENTĒJIS ZINĀTNISKĀS PĒTNIECIBAS DARBU PAR SEV INTERESĒJOŠU TĒMU
- Lasītprasme kā instruments -

 

Aktivitāšu plānojums caurvijas
Jaunrades un uzņēmējspēja un gada mērķa realizācijas ietvaros.
2018./2019.m.g. gada mērķis


Pirmsskolā - Radošas spēles un rotaļas – valodas attīstībai atbilstoši bērna vecumposmam.

Sākumskolā - Sākumskolas skolēns lasa un izprot vecumposmam atbilstošu tekstu.

Visi 8.klases skolēni lasa ar izpratni, analizē un pielieto informāciju, sniedz to citiem, akcentējot pašvadītu mācīšanos.

Vidusskola - Skolēni, strādājot pāros un grupās, pratīs risināt dažādas situācijas, radīs vairākas atšķirīgas idejas, kā tās risināt, izvērtēs labāko un īstenos.

 

SKOLA2030:
ATBALSTS MĀCĪBU PIEEJAS MAIŅAI

SAM 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu"
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002

 

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta ietvaros.

Starp atlasītajām izglītības iestādēm ir arī Jaunpiebalgas vidusskola. Projekta īstenošana sāksies ar 2017./2018. m.g.

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Piecu gadu laikā projekta ietvaros paredzēta šobrīd spēkā esošo mācību satura dokumentu pārskatīšana un pilnveide, atjaunotā mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu un mācību materiālu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros notiks mācības 6000 pedagogiem, tostarp 100 pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu (pilotskolu) pedagogiem un visu Latvijas pirmsskolu un skolu vadības komandām, tiks izveidota mācību līdzekļu vietne, nodrošinot ērtu pieeju satura dokumentiem un digitālajiem mācību materiāliem ikvienā skolā.