Jaunpiebalgas

vidusskola


1966. gads 17. izlaidums (31) - klases audzinātājas Anna Garā, Gaida Dulberga
Viktors Alkšers, Māra Bāliņa, Raitis Bērziņš, Aiga Elpere, Guntis Ērglis, Dace Junga, Imants Kažoks, Pēteris Krasovskis, Aija Kupce, Ērika Līmane, Dzidra Maksteniece, Jānis Matisons, Andrejs Riekstiņš, Imants Robežnieks, Gunta Vasile, Ināra Vinogradova, Dace Zvēriņa, Rihards Anspoks, Astrīda Baumane, Maija Cālis, Ruta Dandena, Dzintra Jurjāne, Anita Kankare, Jevgenija Keiša, Uldis Kesners, Irēna Līmane, Ērika Laumane, Ingrīda Pauga Mārīte Sābule, Skaidrīte Supure, Vitālijs Tumaševskis

Vakarskolā: Mārīte Veikle, Juris Slavēns


 

1967.gadā vakarskolā: Laimons Abucis, Roberts Ābelnieks, Kārlis Dravants, Aina Napre, Daina Ozoliņš

 


1968. gads 18. izlaidums (17) - klases audzinātājs Zigmunds Bārdiņš
Uldis Aparjods, Dzintra Blūma, Raitis Ciekurznis, Gunta Dižpētere, Līvija Garāne, Ausma Homane, Baiba Kesnere, Uldis Klēbergs, Ausma Krasovska, Silvija Līmane, Ilga Prīse, Ilze Sidere,  Māris Šnē, Dace Šteine, Anita Vilciņa, Lilita Volkova, Ausma Zīlīte

 

Vakarskolā: Jānis Ciekurzis, Anita Ķeģe, Anita Papēdis

 


1969. gads 19. izlaidums (15) - klases audzinātāja Anna Garā
Astrīda Augstkalne, Jānis Biezais, Kārlis Bišeris, Velita Bormane, Jautrīte Bruņiniece, Augusts Kažociņš, Anita Ķīķere, Ināra Liepiņa, Antons Logins, Ausma Nedēļa, Ulla Rozenvalde, Guntra Vasile, Dzintra Vītola, Arvis Vīgrants,Ilze Zilvere


1970. gads 20. izlaidums (24) - klases audzinātājs Pēteris Knāķis
Līga Apsīte, Imants Balodis, Dace Briede, Ojārs Damroze, Tālis Eglīte, Tālavs Jundzis, Inta Junga, Vija Klapare, Mārīte Kripēna, Rudīte Lasmane, Viktors Matvejevs, Mārīte Muižniece, Pēteris Ontužāns, Mētra Pētersone, Viesturs Plinka, Jānis Popelis, Valdis Seržants, Dace Sijāte, Ņina Soļima, Sarmīte Tepere, Andrejs Valdnieks, Tālis Vīksna, Vija Zīlīte, Maija Zvaigznīte

Vakarskolā: Ojārs Inka, Arvīds Ķepals, Arnolds Bite, Anatolijs Terentjevs, Aivars Brengmanis


1971. gads 21. izlaidums (22) - klases audzinātājs Zigmunds Bārdiņš
Anita Apsīte, Dzintra Avena, Anita Ābelniece, Mudīte Bika, Laima Ērgle, Gunta Ģērmane, Ilga Keiša, Irita Lele, Valda Pāža, Inta Pētersone, Ināra Podniece, Maruta Popele, Dzintra Prīse, Antoņina Saukāne, Aivars Sproģis, Laimis Šāvējs, Jānis Lipiņš, Ingrīda Ludzeniece, Maruta Ozoliņa, Laima Titane, Vaira Vasile, Maija Vesere


1972. gads 22. izlaidums (22) - klases audzinātāja Jadviga Stalaža
Inta Auziņa, Aivars Auziņš, Inta Āboliņa, Spīdola Badītāja, Ilze Bāliņa, Gunta Beķere, Irēna Bovka, Jānis Celmiņš, Jānis Ducens, Ilze Ērgle, Ilga Garāne, Vizma Jankovska, Laima Krūmiņa, Vineta Lizuma, Mirdza Ontužāne, Ināra Pelēce, Vija Pētersone, Andris Raibacis, Zaigonis Rība, Ilze Stangaine, Velta Stangaine, Aigars Zvirgzdiņš


1973. gads 23. izlaidums (27) - klases audzinātāja Baiba Lasmane
Juris Alkšers, Arta Apsīte, Andis Avotiņš, Daina Bērziņa, Guntis Briedis, Ieva Dimdiņa, Ilzīte Ērgle, Mirdza Jansone, Ilze Junga, Maija Kažociņa, Inese Klapare, Rūta Kliesmete, Ligita Krišjāne, Ligita Lipiņa, Bernāde Litauniece, Anita Ločmele, Ilona Meļķe, Nikolajs Mihailovs, Jānis Ozoliņš, Kārlis Pārums, Ruta Pētersone, Vija Pētersone, Sarma Rupaine, Ilmārs Sproģis, Māra Šteine, Līga Zariņa, Irīna Zālīte


1974. gads 24. izlaidums (25) - klases audzinātājs Pēteris Knāķis
Dzintra Aparjode, Jānis Bisenieks, Vladimirs Drozds, Jānis Ducens, Baiba Dzelme , Skaidrīte Gavare, Imanta Krieva, Drosma Kokorēviča, Zaiga Lastmane, Valentīna Leimane, Laima Lūse, Līga Lūse, Vija Māliņa, Ilgonis Osītis, Andris Pencis, Mārīte Petrovska, Ainārs Pizāns, Aina Smiltiņa, Anita Slaidiņa, Ilgonis Šuksta, Ārija Ločmele, Valentīna Logina, Vija Vasile, Dzintra Vernere, Inese Zīlīte

Vakarskolā: Liesma Elsiņa


1975. gads 25. izlaidums (26) - klases audzinātājs Ilgvars Leimanis
Andris Alkšers, Laimonis Auziņš, Andris Balodis, Ilona Braunfelde, Māris Deisons , Ausma Dulberga, Laima Eglīte, Dace Kripēna, Rudīte Krieviņa, Lolita Krustiņa, Gunta Majore, Ligita Medne, Ligita Podniece, Vita Poikāne, Biruta Raginska, Anna Ruska, Irēna Salaka, Aivars Sietiņš, Vineta Sietiņa, Ilga Smeltere, Edmunds Smelters, Juris Šūtelis, Ārija Teikmane, Anna Tuča, Andis Vimba, Indra Zālīte


1976. gads 26. izlaidums (29) - klases audzinātāja Anna Garā
Ilga Bandere, Rūta Beķere, Līga Braslava, Tālis Bruņinieks, Jānis Ciekurznis, Uldis Dimdiņš, Inese Dzalbe, Laima Gabrāne, Māris Kamzolis, Sarmīte Kasatkina, Aldis Klapars, Andris Ķīķeris, Lauma Lapiņa, Ligita Lapiņa, Ilze Logina, Inga Medvedis, Elza Misiņa, Anita Pāvulsone, Alla Puzule, Ivars Rukmanis, Inese Sīmane, Guntis Slaidiņš, Aivars Šeinfišs, Marija Ščura, Andis Vanders, Ilze Vītola, Maruta Zača, Maruta Zāģere, Maija Zvēriņa


1977. gads 27. izlaidums (22) - klases audzinātāja Baiba Lasmane
Juris Apsītis, Gaida Ciekurzne, Jānis Dreimanis, Aivars Gabrāns, Sarmīte Ješkina, Dzintra Kļava, Renāte Kokorēviča, Emīlija Leskoviča, Aija Mieze, Dace Misiņa, Andris Pētersons, Ilga Plaude, Anita Rubene, Inese Sietiņa, Vizbulīte Skopāne, Māra Strauja, Vera Ščura, Modris Tulijs, Līga Ūfere, Ivars Vīksna, Jānis Zemišs, Inese Zvēriņa


1978. gads 28. izlaidums (39) - klases audzinātāji Pēteris Knāķis, Mārīte Muižniece
Mārīte Akimova, Aivars Babris, Daiga Bandere, Ainārs Bergs, Iveta Bērziņa, Inita Bruņiniece, Daiga Dievbērna, Alberts Kravalis, Valdis Ķēniņš, Ainis Lapiņš, Gerda Liepiņa, Guntis Mednis, Vaira Misiņa, Aija Mitre, Anita Mize, Ingrīda Ošiņa, Baiba Palse, Antra Pogule, Inita Rubene, Ivars Spalviņš, Aija Vašile, Laimonis Začs, Andris Āre, Vija Āre, Vaida Balode, Anita Bērziņa, Inese Butlere, Anda Dravante, Pēteris Dzenža, Mārīte Lapiņa, Inese Ozola, Dace Pētersone, Ivars Prīsis, Juris Rogačs, Māra Sietiņa, Gundega Sīmane, Jānis Slaidiņš, Vizma Stepiņa, Pēteris Zaļeskis


1979. gads 29. izlaidums (32) - klases audzinātājas Anna Garā, Vija Leimane
Mārīte Auziņa, Iveta Beņķīte, Zaigonis Bērziņš, Sarmīte Dārziņa, Valerijs Korņejevs, Arnis Lapiņš, Vilnis Lērums, Ilmārs Mīļais, Valdis Pulkstenis, Vineta Slaidiņa, Inese Spalve, Guntis Vasilis, Dzintra Bērziņa, Sandra Bite, Alfrēds Blumbergs, Iveta Ciganska, Ventis Dravants, Sarmīte Guste, Rasma Ješkina, Juris Kneksis, Vija Lazdiņa, Sandra Leimane, Anita Lejiņa, Modris Leģeris, Ilze Poikāne, Jānis Radziņš, Maiga Riekstiņa, Jānis Rubenis, Daiga Rupaine, Dzintra Verle, Ilona Voite, Elmārs Zvirgzdiņš


1980. gads 30. izlaidums (29) - klases audzinātāja Jadviga Stalaža
Ieva Ābelniece, Rita Baikova, Elga Blagadiere, Dzintra Ciekurzne, Sandra Cīrule, Inta Dimdiņa, Ilona Duka, Velta Elksne, Viktors Gaiduks, Ilona Gorbāne, Gundega Jansone, Sandra Jēkabsone, Pēteris Kokorēvičs, Anita Ķīķere, Laima Ķīķere, Inese Ķīsīte, Lija Lapiņa, Aigars Lācis , Leons Lapkovskis, Maija Posse,  Gunta Misiņa, Antra Stādiņa, Indra Riekstiņa, Ingrīda Saliņa, Silvija Saukāne, Maija Sivgale, Sandra Sudmale, Artis Tiltiņš, Iveta Vabule

Vakarskolā: Andrejs Apšs, Aldis Duļbinskis, Dzintars Jerumāns, Edvīns Grāmatiņš, Vivita Klimāne, Ruta Riekstiņa, Jānis Petrovskis, Andis Stalažs, Māra Vītiņa