Jaunpiebalgas

vidusskola

Pētera pamatskolas informatizācija un Piebalgas pamatskolas informatizācija

Nr. 2009/0338/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547

 

Izglītības iestāžu informatizācija 
Darbības programma 2007. - 2013. gadam: Infrastruktūra un pakalpojumi.
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.2. prioritāte "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana".
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.2.2. pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi".
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1. aktivitāte "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu informatizācija".

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi vienošanos Nr. 2009/0338/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/547 ar valsts aģentūru "Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicina plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši
Projekta ietvaros
Piebalgas pamatskola tiks aprīkota ar: četriem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienība Pētera pamatskola tiks aprīkota ar: sešiem stacionāriem datoriem, diviem portatīvajiem datoriem, vienu multimediju tehnikas komplektu, kā arī tiks attīstīts viens lokālais datortīkls, kurš projekta ietvaros tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Pašlaik notiek projekta īstenošana – ierīkoti lokālie datortīkli gan Piebalgas pamatskolā gan Jaunpiebalgas vidusskolas struktūrvienībā Pētera pamatskola.


Projekts "Teach Two" Latvijā un Jaunpiebalgas vidusskolā

 

"TEACH TWO- teach to waste 0", 2011.-2013., "MĀCIES TAUPĪT – metodiski ieteikumi izpratnes veicināšanai par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648). Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģētikas un energoresursu taupīšanas jautājumos. Tā ietvaros skolēni savu pedagogu vadībā veiks mācību iestādes elektroenerģijas patēriņa auditu un izstrādās ieteikumus patēriņa samazināšanai. Projekta dalībvalstis – Itālija, Grieķija, Lielbritānija, Īrija, Austrija, Latvija (VISC).
2013.gada janvārī Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā notika ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekta “Teach TWO” (“Traning pupils for Energy Analysis in School buildings” Two) („Mācies taupīt”) Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648 informatīvais seminārs. Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas par energoresursu izmantošanas principiem Eiropas skolās un ilgtspējīgiem energoefektivitātes modeļiem. Projekta mērķauditorija ir skolēni, skolotāji, skolu darbinieki, skolēnu ģimenes un vietējās pašvaldības.
Seminārā piedalījās 25 Latvijas izglītības iestādes, kuras izrādīja interesi efektīvā energoresursu izmantošanā. Par projekta ideju un plānotajām aktivitātēm semināra dalībniekus informēja projekta partneri no Lielbritānijas Maiks Breins (Mike Brain) un Marks Steds (Mark Stead), kā arī projekta partneris no Itālijas Massimo Bastiani. Dalībnieki tika iepazīstināti gan ar projekta teorētisko daļu, gan praktiski veicamajiem uzdevumiem.
Projektā iesaistītās skolas mācīsies veikt savas skolas energoefektivitātes analīzi, sagatavot novērtējumu un priekšlikumus enerģijas efektīvākai izmantošanai, pielietojot dažādas metodes un rīkus. Semināra noslēgumā skolu pārstāvji izteica vēlmi iesaistīties projekta īstenošanā Latvijā, padarot arī savas skolas energoefektīvas, līdz ar to ietaupot gan finansiālos līdzekļus, gan saudzējot apkārtējo vidi.
Jaunpiebalgas vidusskolu projektā pārstāvēs vidusskolas skolēnu komanda 14 cilvēku sastāvā, kura veiks energoauditu skolā un informēs skolēnus, skolotājus, darbiniekus un sabiedrību par iegūtajiem rezultātiem. Atbildīgie par projekta norisi skolā ir skolotāja Liene Lorence un 10.klases skolniece Brenda Beķere.

Vairāk informācijas par šo projektu meklējiet šeit.


 

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” 
Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109


Mūsu skola sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma  „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes  „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 realizāciju.

Projekts ir viens no 18 apstiprinātajiem projektiem, pavisam konkursā tika iesniegti 194 pieteikumi. Projekta ilgums 2 gadi: no 01.01.2012. līdz 31.12.2013.gadam. projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, kā arī sadarbības partneri - pašvaldības, profesionālās asociācijas, biedrības un augstākās izglītības iestādes.

Projekta mērķis:  nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.

Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus.

Mūsu skolā projekta nodarbību laikā skolēni pārrunā aktuālus tematus,krāso mandalas, veido izstādes, mācas jaunas rotaļas utt. 2013. gada maijā šiem skolēniem plānota ekskursija. Aprīlī un maijā skolēniem dota iespēja apmeklēt psiholoģes Ingas Jurševskas nodarbības


ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonda) projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā".

Projekta realizācijas laiks: 2007. - 2011. gads.

Kopējais finansējums: Ls 98393,00

Atbildīgie: U.Logina, A.Ābelniece, A.Beķeris, E.Vīķelis, I.Saliņa, D.Rubene, A.Ratiņš, L.Lorence, R.Jaksta


ERAF projekts "Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem".

Projekta realizācijas laiks: 2009. - 2010. gads.

Atbildīgie: L.Šāvējs, U.Logina, E.Vīķelis


ESF (Eiropas Sociālā fonda) projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos".

Projekta realizācijas laiks: 2008. - 2010. gads.

Dalībnieki: R.Jaksta, L.Lorence, D.Rubene, I.Ušča.


ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" no 2010. gada.

1. kārta: L.Upmale, Z.Althabere, M.Apsīte, Z.Arahovska, I.Balode, J.Beķere, A.Beķeris, I.Bērziņa, I.Bobrova, I.Elksne, R.Gansone, J.Glāzere,R.Intenberga, B.Kalniņa, L.Kazerovska, G.Kundrate, D.Melece, I.Prīse, S.Vlodare.

2. kārta: D.Avotiņa, I.Dzene, M.Brasava


ESF projekts "Dabaszinātnes un matemātika"

Sīkāka informācija šeit.