Jaunpiebalgas

vidusskola

   Jaunpiebalgas vidusskola par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem bija izvirzījusi pedagogu profesionālo pilnveidi. Izvērtējot skolas vajadzības tika veidots pieteikums projektam. Projekta galvenais mērķis bija pedagogu profesionālā pilnveide digitālajā lietpratībā, lai turpmākajā darba skolotāji būtu spējīgi darboties ar jaunākajām aplikācijām, programmām, jēgpilni izmantotu interneta resursus, tādējādi uzlabojot sava darba kvalitāti. Tā savukārt sekmētu kopējo izglītības kvalitāti, kādu saņem skolēni Jaunpiebalgas vidusskolā. Šobrīd var droši apgalvot, ka skolotāji savā ikdienas darbā daudz vairāk izmanto tehnoloģijas, ir dažādojuši savas mācību metodes, mācīšanas formas atbilstoši izglītības programmām, skolēnu spējām un prasmēm. Mācību process ir kļuvis skolēniem daudz motivējošāks, tas atstājis, protams, ietekmi arī uz atsevišķu iepriekš vāji motivētu skolēnu šī brīža sekmēm. Līdz ar to var apgalvot, ka projekta mērķis ir sasniegts.
   Projekta sākumposmā tika veikta dalībnieku atlase, balstoties uz tādiem kritērijiem kā skolotāja personīgā ieinteresētība pilnveidot savas prasmes, motivācija, individuālās spējas izplatīt projektā iegūtās zināšanas un prasmes, svešvalodas zināšanas pietiekamā līmenī, uc. Dalībai tika atlasīti 4 pedagogi, kas tad arī īstenoja šo projektu. Katram projekta dalībniekam bija stingri noteikta loma visā projekta gaitā, ko katrs ari godprātīgi izdarīja. Projekta koordinatore- Velga Zariņa-Romanova- angļu valodas skolotāja sākumskolā un pamatskolā. Amatas Apvienoto novadu Izglītības pārvaldes angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Gunita Kundrate- angļu valodas skolotāja pamatskolā un vidusskolā. Līdz šim aktīvi darbojusies dažādos starptautiskajos projektos. Abas skolotājas kopīgi vada kursus angļu valodas skolotājiem, tāpēc bija nepieciešams, lai tieši šīs skolotājas apgūtu jaunas prasmes, zināšanas, lai varētu papildināt savu kursu saturu. Trešā dalībniece bija Jolanta Glāzere- latviešu valodas skolotāja pamatskolā un vidusskolā. Skolā darbojas arī kā valodu metodiskās komisijas vadītāja. Viņas pārziņā bija caur metodisko darbu skolā iedzīvināt jaunās zināšanas, prasmes. Jānis Šāvējs- direktores vietnieks informātikas jautājumos. Skolā pasniedz arī lietišķo informātiku, ir uzsācis vadīt robotikas pulciņu. Viņa uzdevums bija kursos apgūto tiešā veidā pārnest skolēniem stundās, atbilstoši programmai un skolēnu spējām. Viņa pārziņā arī bija turpmāko sadarbības partneru meklēšana, kas arī tika īstenots, jo jau tagad ir uzsākta kopīga projekta pieteikuma izveide e-Twinning projektam.
   Projektam bija gan sagatavošanās fāze, kurā dalībnieki apzināja jau savas prasmes, zināšanas, izvirzīja savas vēlmes kursu organizatoriem, gan Profesionālās pilnveides kursi Portugālē, gan arī noslēguma fāze, kuras laikā tika iedzīvināts skolā tas, ko bijām apņēmušies, rakstot projekta pieteikumu. Izveidoti A līmeņa 10 stundu kursi ("IT mācību procesā"), kurus ir apguvuši visi Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji, kā arī šie kursi tiek piedāvāti citiem interesentiem no citām skolām. Caur metodisko darbu skolā ir izdevies panākt, ka pilnīgi visi skolas skolotāji savās stundās izmanto tehnoloģijas, ir dažādojuši savas mācību metodes un formas. Rezultātā mācību process skolēniem ir kļuvis daudz motivējošāks.

   Projekta rezultāti:
1. Apgūtas jaunas zināšanas un iegūta pieredze darbā ar IKT
2. Apgūti 4 Interneta rīki un iepazītas 18 jaunas Interneta vietnes
3. Caur metodisko darbu skolā jauniegūtās zināšanas iedzīvinātas skolas ikdienas darbā
4. Apkopojot līdzšinējo pieredzi ar jauniegūto, ir izveidota A līmeņa 10 stundu kursu programma skolotājiem "IT mācību procesā"
5. Mūsu veidotos kursus ir apguvuši jau vairāk nekā 100 skolotāji vēsturiskajā Cēsu rajonā un Valmierā.
6. Interneta vietnēs (Kahoot, Mentimeter, Clasroomtools.net) izveidoti jauni mācību materiāli, kurus izmantojam stundās, arī veidojot klases vecāku sapulces.
7. Tika iepazīti jauni kontakti ārvalstu skolās, kur šobrīd ar vienu no dalībniekiem notiek darbs pie kopīga eTwinning projekta izveides.

 

Prezentācija IT Kursiem

A programma

erasmus

 

   2016./2017.m.g Jaunpiebalgas vidusskolā ar Erasmus+ programmas atbalstu tiks uzsākts 2 gadu projekts “Moderna skola”. Jūnija sākumā saņēmām lielisku ziņu- ir apstiprināts projekta pieteikums Erasmus+ KA1 aktivitātē, un jau augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu. Projekta numurs 2016-1-LV01-KA101-022471
   Projekta galvenais mērķis ir pedagogu profesionālā izaugsme izglītojamo motivācijas paaugstināšanai, ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas, kas vērstas uz interaktīvāka un motivējošāka mācību procesa organizēšanu. 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences- valodu prasmes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes, saziņas un sadarbības prasmes, darba prasmes, radošums un spēja kritiski domāt, novērtēt riskus un rast tiem risinājumus- ir ietvertas Latvijas Nacionālā attīstības plānā. Tāpat tiek noteikts, ka kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes vajadzības. Līdz ar to, papildinot skolas attīstības plānu, šīs prasmes un kompetences tika iekļautas šajā dokumentā. Skolas prioritāte ir kvalitatīvs mācību process, kuru nodrošina profesionāli pedagogi 21. gadsimta skolā. Skolas ieguvums no šī projekta būs interaktīvāks un radošāks mācību process, uzlabotas mācīšanas un mācīšanās prasmes, uzlabotas digitālās kompetences, labāka skolotāju darba kvalitāte. Sagaidām, ka skolas vide kļūs daudz modernāka un dinamiskāka, kas gatava integrēt labās prakses un jaunas metodes ikdienas darbā, atvērta sadarbībai un sinerģijai ar citām organizācijām.
   Projekta ietvaros četriem Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem būs iespēja apmeklēt kursus “Another way to teach and learn”, kuri norisināsies 2017. gadā Portugālē (Almadā) laika posmā no 6. līdz 10. aprīlim. Tā kā šādos kursos parasti valda ļoti draudzīga atmosfēra, ceram, ka izdosies nodibināt kontaktus ar citām Eiropas skolām, lai kopīgi veidotu vides, mākslas, folkloras un citos starptautiskos projektos. Ceram, ka nākotnē mūsu darbošanās pamudinās vēl vairāk skolotāju iesaistīties profesionālās pilnveides aktivitātēs.
   Projekta kopējais finansējums ir 7080 eiro. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore Velga Zariņa-Romanova

 

 

 

Atskaite pēc projekta.

FOTO Galerija: http://foto.jv.edu.lv/2017-04-06-10-ERASMUS-KA-1-Portug-l-Almad

   Jaunpiebaldzēnu profesionālā pilnveide Portugālē

   Mums, četriem Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem-Velgai Zariņai–Romanovai, Gunitai Kundratei, Jolantai Glāzerei, Jānim Šāvējam-, bija lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas saulainajā Portugāles pilsētā Almadā kopā ar Polijas, Austrijas, Horvātijas, Turcijas, Islandes, Slovēnijas kolēģiem. Priecājāmies, ka kursi, kas notika no 6. līdz 10. aprīlim, projekta ,,Moderna skola" ietvaros, projekta numurs    2016-1-LV01-KA 101-022471, organizēti ļoti pārdomāti, viss precīzi saplānots- gan laiks jaunu zinību apguvei, gan ekskursijām.

   Jau pašā kursu sākumā tikām sadalīti 5 grupās tā, lai nevienā nebūtu divu vienas valsts pārstāvju. Katrai grupai bija uzdevums izveidot filmu par Portugāli un kopā pavadīto laiku, kā arī dalīties pieredzē ar praktiskiem uzdevumiem, ko izmantot mācību procesā. Jātzīst, ka filmas veidošanai bija diezgan maz laika, taču kursu noslēgumā tas bija lielisks atskats uz paveikto.

   Viesojāmies arī dažās skolās. Portugālē skolēniem bija Lieldienu brīvdienas, tāpēc satikām tikai skolotājus un apskatījām klašu telpas. Sapratām, ka strādājam līdzīgi, tikai mūsu skola patiešām ir gan skaistāka, gan tehniski labāk nodrošināta. Žēl, ka ne vienmēr to protam novērtēt.

   Skaidrs ir viens- nākotnē skolēnu un skolotāju sadarbība mācību stundās notiks, izmantojot mobilos telefonus, planšetdatorus un dažādas tajos pieejamās aplikācijas. Arī mums bija iespēja apgūt dažas no tām. Interesanti un aizraujoši. Tikām iepazīstināti arī ar Microsoft skolu, kur strādā 47 skolotāji, bet mācās 550 audzēkņi. Šīs skolas lepnums ir nākotnes klase, kuras vadītājs ir atraktīvs, gudrs un enerģisks skolotājs. Ar prieku pārliecinājāmies, ka mūsu skolā jau daudz kas no redzētā tiek izmantots, piemēram, interaktīvās tāfeles, projektori, digitālie mikroskopi. Jāatzīst, ka Latvijā interneta ātrums patiešām krietni labāks un stabilāks nekā daudzviet Portugālē.

   Portugālē agrs pavasaris, bet zied kreses, kallas, īrisi, pīpenes, mimozas, strelīcijas un dažādi košumkrūmi, laiks silts un saulains- no 24 līdz 27 grādiem pēc Celsija.

   No ekskursijām, šķiet, visiespaidīgākais bija brauciens pa Sesimbras nacionālā parka teritoriju, virzoties pa serpentīnveidīgu ceļu arvien augstāk un augstāk (ap 500 metru virs jūras līmeņa), kamēr sasniedzām Atlantijas okeānu. Kāds plašums, skaistums un varenība! Un saulriets okeāna piekrastē...

   Apmeklējām arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu, kur apskatījām piemiņas zīmi jūrasbraucējiem buru kuģa veidolā. Tā pakājē no marmora flīzēm izveidota pasaules karte, kurā atzīmēti konkrētu vietuatklājēju vārdi un gadaskaitļi. Tūristu apskatei novietota arī lidmašīna, ar kuru pirmoreiz no Portugāles sasniegta Brazīlija. Un pēc pastaigas pa pilsētu garšas kārpiņu lutināšana ar slavenajām portugāļu pašteldinatām jeb kūciņām no kārtainās mīklas, kas pildītas ar vārīto krēmu. Siltas garšoja vienreizēji!

   Kursu laikā esam ieguvuši vērtīgu pieredzi, kurā dalīsimies ar kolēģiem; esam iepazinuši mazu daļiņu no skaistās Portugāles un sapratuši, ka tur ir vērts aizbraukt vēl kādreiz.

Jolanta Glāzere