Jaunpiebalgas

vidusskola

   Jaunpiebalgas vidusskola par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem bija izvirzījusi pedagogu profesionālo pilnveidi. Izvērtējot skolas vajadzības tika veidots pieteikums projektam. Projekta galvenais mērķis bija pedagogu profesionālā pilnveide digitālajā lietpratībā, lai turpmākajā darba skolotāji būtu spējīgi darboties ar jaunākajām aplikācijām, programmām, jēgpilni izmantotu interneta resursus, tādējādi uzlabojot sava darba kvalitāti. Tā savukārt sekmētu kopējo izglītības kvalitāti, kādu saņem skolēni Jaunpiebalgas vidusskolā. Šobrīd var droši apgalvot, ka skolotāji savā ikdienas darbā daudz vairāk izmanto tehnoloģijas, ir dažādojuši savas mācību metodes, mācīšanas formas atbilstoši izglītības programmām, skolēnu spējām un prasmēm. Mācību process ir kļuvis skolēniem daudz motivējošāks, tas atstājis, protams, ietekmi arī uz atsevišķu iepriekš vāji motivētu skolēnu šī brīža sekmēm. Līdz ar to var apgalvot, ka projekta mērķis ir sasniegts.
   Projekta sākumposmā tika veikta dalībnieku atlase, balstoties uz tādiem kritērijiem kā skolotāja personīgā ieinteresētība pilnveidot savas prasmes, motivācija, individuālās spējas izplatīt projektā iegūtās zināšanas un prasmes, svešvalodas zināšanas pietiekamā līmenī, uc. Dalībai tika atlasīti 4 pedagogi, kas tad arī īstenoja šo projektu. Katram projekta dalībniekam bija stingri noteikta loma visā projekta gaitā, ko katrs ari godprātīgi izdarīja. Projekta koordinatore- Velga Zariņa-Romanova- angļu valodas skolotāja sākumskolā un pamatskolā. Amatas Apvienoto novadu Izglītības pārvaldes angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Gunita Kundrate- angļu valodas skolotāja pamatskolā un vidusskolā. Līdz šim aktīvi darbojusies dažādos starptautiskajos projektos. Abas skolotājas kopīgi vada kursus angļu valodas skolotājiem, tāpēc bija nepieciešams, lai tieši šīs skolotājas apgūtu jaunas prasmes, zināšanas, lai varētu papildināt savu kursu saturu. Trešā dalībniece bija Jolanta Glāzere- latviešu valodas skolotāja pamatskolā un vidusskolā. Skolā darbojas arī kā valodu metodiskās komisijas vadītāja. Viņas pārziņā bija caur metodisko darbu skolā iedzīvināt jaunās zināšanas, prasmes. Jānis Šāvējs- direktores vietnieks informātikas jautājumos. Skolā pasniedz arī lietišķo informātiku, ir uzsācis vadīt robotikas pulciņu. Viņa uzdevums bija kursos apgūto tiešā veidā pārnest skolēniem stundās, atbilstoši programmai un skolēnu spējām. Viņa pārziņā arī bija turpmāko sadarbības partneru meklēšana, kas arī tika īstenots, jo jau tagad ir uzsākta kopīga projekta pieteikuma izveide e-Twinning projektam.
   Projektam bija gan sagatavošanās fāze, kurā dalībnieki apzināja jau savas prasmes, zināšanas, izvirzīja savas vēlmes kursu organizatoriem, gan Profesionālās pilnveides kursi Portugālē, gan arī noslēguma fāze, kuras laikā tika iedzīvināts skolā tas, ko bijām apņēmušies, rakstot projekta pieteikumu. Izveidoti A līmeņa 10 stundu kursi ("IT mācību procesā"), kurus ir apguvuši visi Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji, kā arī šie kursi tiek piedāvāti citiem interesentiem no citām skolām. Caur metodisko darbu skolā ir izdevies panākt, ka pilnīgi visi skolas skolotāji savās stundās izmanto tehnoloģijas, ir dažādojuši savas mācību metodes un formas. Rezultātā mācību process skolēniem ir kļuvis daudz motivējošāks.

   Projekta rezultāti:
1. Apgūtas jaunas zināšanas un iegūta pieredze darbā ar IKT
2. Apgūti 4 Interneta rīki un iepazītas 18 jaunas Interneta vietnes
3. Caur metodisko darbu skolā jauniegūtās zināšanas iedzīvinātas skolas ikdienas darbā
4. Apkopojot līdzšinējo pieredzi ar jauniegūto, ir izveidota A līmeņa 10 stundu kursu programma skolotājiem "IT mācību procesā"
5. Mūsu veidotos kursus ir apguvuši jau vairāk nekā 100 skolotāji vēsturiskajā Cēsu rajonā un Valmierā.
6. Interneta vietnēs (Kahoot, Mentimeter, Clasroomtools.net) izveidoti jauni mācību materiāli, kurus izmantojam stundās, arī veidojot klases vecāku sapulces.
7. Tika iepazīti jauni kontakti ārvalstu skolās, kur šobrīd ar vienu no dalībniekiem notiek darbs pie kopīga eTwinning projekta izveides.

 

Prezentācija IT Kursiem

A programma