Jaunpiebalgas

vidusskola

03.04.-06.04. Erasmus + projekta “ Sustainable solutions” aktivitātes Lietuvā – Sk. Velga Zariņa -Romanova, Kārlis Krastinš, Indriķis Ernests Birznieks
03.04. Cesis 14.00 -izglītības parvaldes seminārs “” Skolēnu mācību uzņēmumu starptautiskā sadrbība”. Sk. V. Kļaviņa
05.04. 9. klases mācību ekskursija uz Cēsīm Kosmosa Izziņas centru. – Z. Althabere
05.04.-06.04. Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konference Liepājā “ Matemātika kā vienota, saskaņota sistēma”. Sk. R. Jaksta, I. Bērziņa
05.04. Cēsis – Direktoru padomes sanāksme.- A. Ratiņš
02.04.-05.04. Skolēnu pašpārvaldes organizēta nedēļa “Kājām gaisā”. - sk. B. Damroze

IEKŠĒJĀ KONTROLE:

Gatavošanās valsts pārbaudes darbu norisei

Individuālo plānu skolēniem ar atbalsta pasākumiem sakārtošana pēc vienotām prasībām.

Skolas mājas lapas pāreja uz CDC centra izveidoto vidi.

Darbs pie projekta dabaszinību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un modernizācijai

Mācību stundu savstarpējā vērošana

Projekta “Neklusē” aktivitāšu plānošana, realizēšana