Jaunpiebalgas

vidusskola

27.05. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
27.05. Mācību grāmatu nodošanas diena. – sk. V. Johansone, Z. Althabere
27.05. 4. klases atvērto durvju diena Gaujas iela -41 ( Lielā skolas ēka)-M. Grigorjeva, R. Intenberga, G. Kundrate, I. Ciekurzne
28.05. CE Latviešu valodā 9. klasei 10.00 – d. V. Sk. V. Zariņa -Romanova, V. Kļaviņa , Novēro: Egita Zariņa -Jaunpiebalgas K/C, Agita Bērziņa – Vecpiebalgas vsk.
28.05. CE Latviešu val . 9. kl. brauc novērot uz Vecpiebalgas vsk. -sk. B. Kalniņa, I. Elksne
28.05. Mācību gada vērtējumu izlikšana līdz plkst.14.00 – Skolotāji
28.05. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un pagarināto mācību gadu. – Klašu audzinātāji, I. Ciekurzne

28.05. Ģenerālmēģinājums atskaites koncertam 8.30 Jaunpiebalgas K/C – L. Legzdiņa -kori 8.-9. kl. dejotāji, A. Ķīkere 5. kl. dejotāji
29.05. CE Latviešu val. 9. klasei mutvārdu daļa – sk. Z. Althabere, J. Glazere Novēro : G. Malnača – Dzērbenes vispārizglītojošā mūzikas un mākslas skola
29.05. 10.00 Jaunpiebalgas K/C skolas atskaites koncerts – I. Ķirse, A. Ērkšķe, E. Rutka, A. Ratiņš(skat . pienākumu sadali)
31.05. Skolas pēdēja noslēguma diena-koncerts apbalvošana. – Z. Althabere, I. Ciekurzne
01.06. Cēsu novada deju svētki Cēsīs- sk. L. Skutāne, D. Alksnīte, A.Ķīķere, I. Prūse 5.kl dejotāji, Z. Althabere, L. Legzdiņa -8.-9. kl. dejotāji

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Atvaļinājumu grafiku plānošana

Dokumentācijas sagatavošana mācību gada noslēgumam
Gatavošanās valsts pārbaudes darbu norisei
Gatavošanās skolas atskaites koncertam

Skolas mājas lapas pāreja uz CDC centra izveidoto vidi.

Darbs pie projekta dabaszinību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un

modernizācijas