Jaunpiebalgas

vidusskola

Klašu audzinātāju metodiskā komisija

Vadītāja Gunita Kundrate

Metodiskā komisija "Cilvēks un sabiedrība"

Vadītāja Ineta Elksne

Valodu un mākslu metodiskā komisija

Vadītāja Jolanta Glāzere

Tehnoloģiju un zinātņu metodiskā komisija

Vadītāja Rudīte Jaksta

Pirmsskolas metodiskā komisija

Vadītāja Ilva Bobrova

Sākumskolas metodiskā komisija

Vadītāja Daiga Melece


 

2023./2024. mācību gads 

Skolēnu mācību sasniegumu dinamiskās izaugsmes analīze un atspoguļošana.

2022./2023. mācību gads 

Metodiski pasākumi ar kuru palīdzību mācības tiek pielāgotas izglītojamajiem.

2021./2022. mācību gads 

Laba mācību stunda - virzīta uz skolēna mācīšanos ar skaidru sasniedzamo rezultātu, jēgpilniem uzdevumiem un iespēju novērtēt sasniegto.

2020./2021. mācību gads
Paaugstināt mācību stundu efektivitāti īstenojot produktīvu mācību procesu.

2019./2020. mācību gads
Prezentācijas vērtēšanas kritēriji.

2018./2019. mācību gads
Skolēni, pielietojot 21.gadsimta prasmes, meklē, analizē, sintezē informāciju.

2017./2018. mācību gads
Lasītprasmes attīstīšana visu vecumposmu skolēniem, veiksmīgs panākums mācību un ikdienas darbā.

2016./2017. mācību gads
Pedagogu profesionālā pilnveide - pamats kvalitatīvam darbam

2015./2016. mācību gads
Mana skola

2014./2015. mācību gads
Vērtēšana - neatņemama mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa

2013./2014. mācību gads
Skolēnu motivēšana mācību darbam stundā

2012./2013. mācību gads
Skolēnu mācību sasniegumu noturēšana un uzlabošana ikdienas darbā

2011./2012. mācību gads
Darba sistēma spējīgu un talantīgu skolēnu diagnostikai un atbalstam

2010./2011. mācību gads
Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā

2009./2010. mācību gads
Skolēnu aktivitātes veicināšana dzīves prasmju apguvē