Jaunpiebalgas

vidusskola

logo ESF projekti

Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas vidusskola uzsāks īstenot ESF projektu
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001
   Jaunpiebalgas novada pašvaldība un Valsts izglītības satura centrs parakstījis sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Jaunpiebalgas vidusskolā, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm.
   Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādē īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot dabaszinību, vides, matemātikas, IT un valodu jomu, kā arī piesaistot atbalsta personu pakalpojumus, izmantojot projekta ietvaros pašvaldībai piešķirtos 19628,27 eiro (pēc kopējā izglītojamo skaita uz 01.09.2016.)
   Projektā iesaistīto skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un izglītības pakalpojuma dažādošanā tiks uzsākti ar oktobra mēnesi pēc skolas izstrādāta Atbalsta pasākuma plāna, kas balstās esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Visvairāk ieguvumu paredzēts 1.-4.kl.skolēniem, bet atsevišķi pasākumi būs arī pirmsskolai un 5.-9. kl. skolēniem un , protams, pedagogiem.
   Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
   Plašāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Valsts izglītības satura centra mājas lapā: http://visc.gov.lv un projektā iesaistīto skolu mājas lapās.
   Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sagatavoja
Diāna Briede,
izglītības metodiķe