Jaunpiebalgas

vidusskola

Izglītības sistēmā ir nepieciešamas nopietnas pārmaiņas – to dzirdam arvien biežāk izglītības iestādēs, konferencēs un medijos. Arī Jaunpiebalgas vidusskola ir pārmaiņu priekšā, lai mainītu līdzšinējo apmācības sistēmu pārejot uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Laimīgā kārtā skolotāji ir tie cilvēki, kuri vienmēr ir gatavi mācīties, pilnveidoties un meklēt jaunus risinājumus, bet kas ir tie instrumenti, kuri varētu palīdzēt jebkuram pedagogam paaugstināt mācību procesa efektivitāti? Mūsuprāt tie ir:
1. Atbilstošas mācību metodes un pieejas, lai skolēni sekmīgi spētu apgūt 21. gadsimtam nepieciešamās prasmes
2. Svešvalodas
3. IKT pielietojums un medijpratība
Līdz ar to šī projekta mērķis ir izglītot skolotājus jaunas metodes-CLIL apgūšanā, uzlabot IKT lietojumu un medijpratību skolā, pilnveidot svešvalodu zināšanas, apgūt jaunas prasmes. Pateicoties šim projektam skolotāji mācītos veidot sadarbību starpdisciplināra mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, dažādu pedagoģisko pieeju un iespēju izmantošanā, nodrošinot skolēnu personības attīstību.
Lai īstenotu CLIL, ir jārunā svešvalodā. Tādēļ ir nepieciešams, lai skolā būtu pietiekami daudz darbinieku ar labām valodu prasmēm. Piemeklētie kursi vienlaikus ļaus uzlabot angļu valodas zināšanas to dalībniekiem. IKT zināšanas un CLIL paver plašas iespējas izmantot un adaptēt internetā pieejamus mācību resursus, kas, savukārt, vēl vairāk bagātina mācību procesu, ja skolēni var papildus lietot planšetdatorus vai viedtelefonus. Mēs paļaujamies uz citu valstu zināšanām un pieredzi.
Saistībā ar šo skola ir piemeklējusi kursus "Teaching in a 21 century school", "Teaching English-Motivating Learners and Preparing for CLIL", kā arī "Integrating ICT and new technologies into teaching and education". Šie kursi ļaus skolotājiem:
-Saprast un atpazīt, kas īsti ir 21. gadsimta prasmes, mācīs skolotājiem sadarbības plānošanu, apgūt tādu prasmju pamatus kā medijapratība, pašvadība, kritiskā domāšana, sociālā prasmes, līderība u.c.
-iespēju izzināt CLIL pieejas pamatprincipus un pilnveidot prasmes īstenot satura un valodas integrētas mācības atbilstoši skolēnu vajadzībām, valsts izglītības standartam un skolas izglītības programmai;
-palielināt skolas kapacitāti, veikt izmaiņas attiecībā uz modernizāciju un starptautisko sadarbību
-uzlabot mācīšanu un mācīšanos, un veicināt ES plašu valodu daudzveidību un starpkultūru izpratni
- pilnveidot prasmes starpdisciplināra mācību procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, dažādu pedagoģisko un iespēju izmantošanā, nodrošinot bērna personības attīstību.
-IKT plašākā pielietojumā. Ne tikai izmatojot atsevišķus rīkus, kā līdz šim, bet arī mācoties darboties interneta vidē un izmantot tās plašās iespējas.
-nodrošināt labāku skolotāju darba kvalitāti
-paaugstināt motivāciju un prieku par skolotāju ikdienas darbu
-paaugstināt profesionālās un karjeras attīstības iespējas
-uzlabot dalībnieku svešvalodu zināšanas
-sekot Eiropas un starptautiskajiem projektiem
-profesionāli atbalstīt tos, kuri strādā izglītībā ar domu, lai ar inovāciju palīdzību uzlabotu mācīšanas kvalitāti visā Eiropā
programmu saturs orientēts uz interaktīviem mācību uzdevumiem un refleksiju, patstāvīgo darbu, skolotāju pieredzes apzināšanu un konceptualizēšanu, kā arī iespēju pilnveidot savas valodu un IKT kompetences. Tieši šī satura apgūšana ļaus īstenot nospraustos mērķus- interaktīvāks un motivējošāks, uz 21. gadsimtam nepieciešamo prasmju apmācībai veidots mācību process, kas, kā ceram cels skolas piedāvātā mācību procesa kvalitāti.