Jaunpiebalgas

vidusskola

Projekta rezultāti apskatāmie šeit:

https://drive.google.com/drive/folders/1VMGr7i759U6ViVjG66GjzITeRGbAqXmL

erasmus

 

“Runāsim angliski” projekta numurs 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073586

Projekta ilgums ir 12 mēneši. Projekta sākuma datums ir 2022. gada 1. septembris un Projekta beigu datums ir 2023. gada 31. augusts.

Dotācijas maksimālā summa ir 12850,00 EUR

Projekta koordinatore: Velga Zariņa-Romanova mob.t.26554596

 

Par projektu

Jaunpiebalgas vidusskola vidusskolas posmā ir sākusi piedāvāt divus izvēļu grozus. Abos šajos grozos angļu valoda tiek piedāvāta mācīties padziļinātā līmenī. Mūsu skolā šobrīd ir ļoti nepieciešams stiprināt angļu valodas mācīšanu jau no pirmās klases, lai vidusskolas posmā sekmīgi piedāvātu angļu valodas mācīšanos šajā padziļinātajā līmenī. No pēdējo gadu angļu valodas eksāmenu rezultātiem varam redzēt, ka angļu valodas zināšanu līmenis ir nedaudz krities. To veicinājusi arī attālinātā mācīšanās. Līdz ar to skola ir nolēmusi stiprināt angļu valodas apmācību un kā vienu no instrumentiem redz skolotāju tālākizglītību dažāda veida kursos. Tai skaitā arī kursos, kuri tiek piedāvāti ārpus Latvijas. Šī rezultātā ir tapis šis projekta pieteikums. Skolai ir nepieciešams turpināt piedāvāt skolēniem jaunas interaktīvas

apmācības metodes, kuras ļautu paaugstināt izglītības kvalitāti. Tāpat skolai svarīgi piesaistīt jaunus skolēnus vidusskolas posmā. Ceram, ka paaugstinot mācību kvalitāti, spēsim piesaistīt jaunus skolēnus.

Vēl viena no problēmām, kura ir aktualizējusies pēdējo mācību gadu laikā, it īpaši attālināto mācību rezultātā ir tā, ka skolēni pirms laika pārtrauc mācības skolā, neiegūstot izglītības dokumentu par pabeigtu pamata vai vidējo apmācību.

Skolas viens no uzdevumiem ir maksimāli samazināt šādu skolēnu skaitu mūsu skolā, panākot, ka visi skolēni pabeidz mācības un iegūst pamata vai vidējo izglītību.

Skola ir veikusi izpēti par kursu piedāvājumiem un arī pieredzes apmaiņas iespējām kādā no Eiropas skolām.

Izvēlētajos kursos ir iespēja svešvalodu skolotājiem gūt būtisku izpratni par inovatīvām metodēm, kas ir neatņemama sastāvdaļa visas mācīšanas sistēmas modernizācijā. Mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk ir ļoti svarīgi iesaistīt skolēnus mūsdienīga satura radīšanas procesā, padarot viņus par daļu no skolēnu vajadzībās balstītas izglītības pieejas.

Mūsu skolotāji mācīsies, kā iekļaut kombinēto apmācību, kas apvieno tradicionālo pieeju mācīšanai ar digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī mobilajām aplikācijām un gamifikāciju. Ikviens skolotājs vēlas zināt, kā saglabāt savu audzēkņu interesi un kā iedvesmot viņus, paaugstinot skolēnu interesi un motivāciju. Kursos ir iespēja pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir izmantot spēles, viktorīnas un interaktīvus materiālus, kā arī nodrošināt skolotājus ar zināšanām par to, kā īsā laikā radīt šos materiālus, izmantojot noderīgus rīkus. Modernās tehnoloģijas ir tās, kas ietekmē un maina izglītības sistēmu visās valstīs. Tehnoloģiju straujais uzvaras uznāciens iespaido pedagoģisko domu visā pasaulē, kas pedagoģijai nozīmē jaunas pieejas mācību procesam un mācību metožu meklējumus. IKT izmantošana var sniegt vairākus ieguvumus, tomēr īpaši nozīmīgi, ja paši skolēni mācību procesā var izmantot IKT. Pētījumi rāda, ka IKT izmantošana var palielināt

skolēnu motivāciju mācīties, ļaujot viņiem vairāk kontrolēt mācību pieredzes gūšanu.

Pabeidzot šos kursus, skolotāji apgūs dažādas platformas un mobilās aplikācijas. Kursu dalībnieki uzzinās par datora kā svarīga palīglīdzekļa nozīmi skolotājam un gūt vērtīgus un praktiskus ieteikumus par interneta lietošanu klasē. Dalībnieki uzzinās, kā datortehnoloģijas (IKT) var uzlabot efektivitāti un radīt apstākļus pašmācībai, kā arī kā tā var uzlabot valodu prasmes un palīdzēt skolotājiem atbalstīt skolēnus ar īpašām vajadzībām, kā arī veicināt mācīšanu jauktu spēju klasē.

Esam arī piemeklējuši skolu, kurā tāpat kā mūsu skolā mācās skolēni ar īpašām vajadzībām. Tā ir Spānijas skola, kura ļoti daudz piedalījusies dažāda veida ārvalstu kursos un projektos un ir gatava dalīties pieredzē ar svešvalodas mācīšanu tieši jaunākā vecumposma klašu skolēniem, īpašu akcentu liekot uz atbalsta sniegšanu skolēniem ar īpašām vajadzībām. Tā kā Jaunpiebalgas vidusskolā mācās kopumā 17 skolēni kādā no speciālās izglītības programmām un šo skolēnu skaits ar katru gadu pieaug, ir svarīgi, lai arī mūsu skolotāji iemācītos sniegt pēc iespējas pilnīgāku.

Pieredzes apmaiņa Tenerifē.

Jaunpiebaldzēni viesojas Spānijā.

Laikā no 4. līdz 11. februārim četras Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājas-Velga Zariņa-Romanova, Evija Rutka, Baiba Damroze, Jolanta Glāzere- projekta ,,Runāsim angliski!”( Nr.                                                           ) ietvaros viesojāmies Spānijā, Tenerifē.          Projekta laikā apmeklējām Tagoror skolu, kurā mācās bērni no 3 gadu vecuma līdz 12 gadiem jeb 6. klasei, visi valkā skolas formas.   Skolā strādā 15 skolotāji, pie tam gandrīz puse pedagogu ir jauni vīrieši. Novērojām, ka ikvienā klasē darbojas divi skolotāji- tātad skolotājs un viņa palīgs. Iepazinām skolotāju darba pieredzi, īpaši akcentējot speciālo programmu skolēnu mācīšanu un atbalsta pasākumus. Guvām jaunas zināšanas un idejas, ko izmantot savā skolā, lai pilnveidotu darbu ar šādiem skolēniem. Bijām patīkami pārsteigtas, ievērojot, ka ikvienā klasē atrodas gan parastā krīta tāfele, gan interaktīvā tāfele, gan planšetes. Vērojot stundas, redzējām, kā tas viss tiek lietots un cik prasmīgi šīs skolas audzēkņi izmanto modernās tehnoloģijas mācību darbā, pamanījām, kā skolotāji motivē skolēnus darbam, kā stundu iesāk ar relaksāciju, kā novērtē mājas darbus un grupās paveikto. Skolēni garos starpbrīžus pavada pie skolas, sportojot īpaši sagatavotos un katram vecumam nodalītos laukumos skolotāju uzraudzībā. Jāpiebilst, ka Tenerifē mācību stunda ilgst 55 minūtes, nevis 40 kā Latvijā.

Brīvajā laikā iepazinām vietējo pilsētu, ko mums laipni izrādīja Tagoror skolas direktore. Skaista vieta, kur lieliski sadzīvo senais ar moderno, kur tūristus priecē parki un sakoptība. Noteikti spilgtā atmiņā paliks Loro parks ar savu dzīvnieku un augu daudzveidību, kā arī četriem dažādiem šoviem, kur galvenie varoņi bija papagaiļi, jūras lauvas, orkas un delfīni. Slaveno salas vulkānu Teidi redzējām tikai pa gabalu, jo diemžēl laikapstākļi neļāva šo majestātiskumu aplūkot tuvāk, taču tik un tā baudījām brīnumainus dabas skatus un guvām lieliskus iespaidus.

Projekta turpinājumā gaidīsim tālos viesus Latvijā un savā skolā šā gada nogalē.

Rezultāti

Projekta laikā tika uzlabotas gan skolotāju, gan skolēnu datorprasmes IKT

izmantošanai valodu stundās. Tehnoloģijas savas uzskatāmības dēļ palīdz dziļāk apgūt mācību priekšmetus, attīstīt iztēli un skolēnu radošās spējas, un, atšķirībā no mācību grāmatām, tās veido plašu mācību materiālu, kurā apvienots teksta materiāls, interaktīvie modeļi, vienkāršās animācijas, video materiāli, zīmējumi, skaņas. IKT pielietojums mācību procesā ir saistāms gan ar informācijas atlases un analizēšanas prasmju attīstību, gan prezentācijas prasmi, gan prasmi sadarboties un prasmi mācīties. Projekta ietvaros apguvām tādas jaunas aplikācijas kā "Goose chasers", digitālās izlaušanās istabas izveidi un lietojumu mācību stundās, "active floor" izmantošanu valodu stundām un ne tikai. Atkārtojām "Kahoot" veidošanas principus un izmantošanu stundās. Dažādus tiešsaistes rīkus kā dalīt klasi grupās, kā lietot sociālos tīklus valodu apmācībai. Online valodu apmācību platformas, piemēram ISL collective.com

Lai iedzīvinātu projektu skolas ikdienas dzīvē mācību gada sākumā tika izvirzīti konkrēti uzdevumi. Tālāk notika darbs metodiskajās komisijās, lai šos uzdevumus ieviestu skolas dzīvē. Šajā gadījumā tās bija kolēģu apmācības par jaunajām metodēm, kā arī iepazīstinājām ar pieredzi, kuru ieguvām partnerskolā Spānijā. Ir izveidota infografika un reglaments, kādā sniedzam atbalstu skolēniem ar iekļajošās izglītības programmām.

Tā kā šī projekta koordinatore ir arī Cēsu novada svešvalodu skolotāju jomas vadītāja, tad viņa varētu novadīja divus seminārus visiem Cēsu novada skolotājiem par jaunajām metodēm, kā arī dalījās pieredzē ar jomas speciālistiem par partnerskolā redzēto un atbalsta sistēmu, ko izveidojām savā skolā. Tāpat, lai projekta rezultāti būtu pieejami visiem interesentiem, Jaunpiebalgas vidusskolas mājas lapā ir pieejama informācija par šo projektu.

Tāpat piedāvājam kolēģiem no citām skolām materiālus, kas tapuši šī projekta laikā.