Jaunpiebalgas

vidusskola

viaa logo logo ans ieguld

 

Jaunpiebalgas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks- 2017.gada 11. septembris- 2020.gada 31.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
*nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās
*paaugstināt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm
*motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un tirgus piedāvājumam un vajadzībām