Jaunpiebalgas

vidusskola

SKOLA2030:
ATBALSTS MĀCĪBU PIEEJAS MAIŅAI

SAM 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu"
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002

 

Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta ietvaros.

Starp atlasītajām izglītības iestādēm ir arī Jaunpiebalgas vidusskola. Projekta īstenošana sāksies ar 2017./2018. m.g.

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Piecu gadu laikā projekta ietvaros paredzēta šobrīd spēkā esošo mācību satura dokumentu pārskatīšana un pilnveide, atjaunotā mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu un mācību materiālu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros notiks mācības 6000 pedagogiem, tostarp 100 pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu (pilotskolu) pedagogiem un visu Latvijas pirmsskolu un skolu vadības komandām, tiks izveidota mācību līdzekļu vietne, nodrošinot ērtu pieeju satura dokumentiem un digitālajiem mācību materiāliem ikvienā skolā.